Sverige

Förbundet och dess verksamhet

Nordiska Administrativa Förbundet är en ideell förening som bildades år 1918. Förbundets uppgift är att vara ett diskussionsforum för ämbetsmän med administrativa och döm­ande uppgifter samt forskare i Danmark, Finland, Island, Sverige och Norge. Centrala ämnen i för­bund­ets verksamhet är i första hand förvaltningspolitiska och förvaltningsrättsliga frågor. Nordisk Administrativt Tidsskrift (NAT) är förbundets medlemsorgan.

Förbundet leds av styrelser, en för varje land. Det samnordiska ordförandeskapet innehas för närvarande av Danmark.

Som ett erkännande av NAF:s betydelse för det nordiska samarbetet, erhåller förbundet för sin verksamhet stöd från bl.a. Nordiska Ministerrådet.

Det allmänna mötet

Vart tredje år håller förbundet ett gemensamt s.k. allmänt möte. Arrangör är det land som innehar det samnordiska ordförandeskapet. 2006 års allmänna möte hålls i Köpenhamn den 23–25 augusti. Det övergripande temat för mötet är Reformer och rättssäkerhet.

Nationella aktiviteter

Den svenska avdelningen av förbundet genomför regelbundet olika medlemsaktiviteter i form av studiebesök m.m., normalt två gånger per termin. Separata kallelser sänds ut varje gång.

Som exempel på aktiviteter under de senaste åren kan nämnas besök på Kungliga Myntkabinettet, Ekonomistyrningsverket, Bernadottebiblioteket, Konsumentverket, Svea hovrätt, Riksrevisionen, Fryshuset i Stockholm samt Regeringskansliet.

Härutöver kan nämnas att de finska och svenska avdelningarna av förbundet brukar anordna gemensamma seminarieresor mellan Finland och Sverige, då aktuella frågor diskuteras. Nästa seminarium kommer preliminärt att äga rum under våren 2007.

Den svenska styrelsen

Styrelsen för den svenska avdelningen av Nordiska Administrativa Förbundet har för närvar­ande följande sammansättning:

· Ordförande: regeringsrådet Lars Wennerström, Regeringsrätten

· Vice ordförande: professor Hans-Heinrich Vogel, Lunds universitet

· Sekreterare: ämnesrådet Roger Petersson, Justitiedepartementet

· Kassaförvaltare: verksjuristen Lars Widlund, Finansinspektionen

· Revisionsdirektören Jan-Eric Furubo, Riksrevisionen

· Chefsjuristen Bertil Kallner, Kammarkollegiet

· Docent Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala universitet

· Regeringsrådet Annika Brickman, Regeringsrätten

Medlemskap i förbundet

Medlemsavgiften är 200 kr per år, inklusive Nordisk Administrativt Tidsskrift. Den som vill bli medlem i förbundet gör det enklast genom att sätta in medlemsavgiften på den svenska avdelningens plusgirokonto nr 15 17 57-2. Ange namn, adress och e-postadress.

Eventuella frågor besvaras av den svenska avdelningens sekreterare:

Ämnesrådet Roger Petersson

Grundlagsenheten

Justitiedepartementet

103 33 Stockholm

Telefon: 08-405 48 34

e-post: rogerp@home.se

Välkommen som medlem i Nordiska Administrativa Förbundet!