Organisation

Nordisk Administrativ Forbunds daglige ledelse varetages af formanden. Den overordnede ledelse varetages af forretningsudvalget.

Formand
Peter Bjerre Mortensen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (peter@ps.au.dk)

Økonomiansvarlig
regnskab@naf-net.dk


Medlemmer af redaktionen af Administrativ Debat:

-Thomas Gloy, vicedirektør, Økonomistyrelsen
-Claes Nilas, direktør, Hjemrejsestyrelsen
-Peter Bjerre Mortensen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
-Niels Jørgen Mau Pedersen, projektchef, VIVE
-Mads Leth Felsager Jakobsen, lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
-Solvejg Schultz-Jakobsen, leder af Rådhussekretariatet og pressechef, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune
-Kasper Tollestrup, teamleder, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune (redaktør)


Medlemmer af Forretningsudvalget:
-Lotte Jensen, direktør, VIVE
-Maria Schack Vindum, direktør, Økonomistyrelsen
-Stig Henneberg, kommunaldirektør, Frederiksberg Kommune
-Rasmus Mariager, professor, Saxo-instituttet, Københavns Universitet
-Claes Nilas, direktør, Hjemrejsestyrelsen (næstformand)
-Peter Bjerre Mortensen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (formand)


Dansk Sekretær
Lasse Anderschou

Vedtægter for den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund

§ 1 Navn:
Nordisk Administrativt Forbund (NAF), den danske afdeling

§ 2 Formål:
Nordisk Administrativt Forbunds formål er at iværksætte løbende debatter og diskussioner om den danske offentlige forvaltning, dens struktur og ledelsesforhold. Forbundet skal endvidere fremme disse aktiviteter i nordisk sammenhæng.

§ 3 Medlemmer:
Som medlemmer kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter.

§ 4 Kontingent:
Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent på kr. 450. Kontingentændringer kan vedtages på den årlige generalforsamling.

§ 5 Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 6 Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er Nordisk Administrativt Forbunds, den danske afdeling, øverste myndighed, afholdes hvert år i maj måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i forbundets medlemsblad, Administrativ Debat og ved opslag på forbundets hjemmeside.

§ 7 Formand og Forretningsudvalg:
Nordisk Administrativt Forbund, den danske afdeling, ledes af en formand samt op til syv øvrige medlemmer, der tilsammen udgør forretningsudvalget. Formand og forretningsudvalgsmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Foreningen tegnes af formanden, som alene har retten til at skirve under på vegne af foreningen.

§ 8 Økonomi:
Foreningens økonomi styres af formanden og Nordisk Administrativt Forbunds kasserer.

§ 9 Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan foretages, når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

§ 10 Opløsning:
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Den opløste generalforsamling tager stilling til en eventuel formues anvendelse.